เพราะเราเชื่อว่า..

"ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา"

วิสัยทัศน์ของเรา
"เด็กไทยทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมที่จะได้เรียนรู้ทักษะชีวิต พัฒนาศักยภาพสูงสุดของตนเอง และเปลี่ยนแปลงสังคมที่เขาอยู่"

Saturday School จึงเป็น..

"พื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมและผลักดันคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาศักยภาพสูงสุด
อย่างเสมอภาคของเด็กไทย ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร"

จุดเริ่มต้น จนถึง ปัจจุบัน ของ Saturday School

ปี พ.ศ. 2557

          ห้องเรียนแรกเริ่มต้นที่ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ โรงเรียนที่ครูยีราฟ สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ได้ทำการสอนอยู่ และนักเรียนกลุ่มแรกก็เป็นนักเรียนที่ครูยีราฟสอน ครูอาสาเป็นการพลัดกันมาสอนโดยจัดกิจกรรมตามที่ตนเองถนัด

ปี พ.ศ. 2558

          Saturday School เริ่มขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม โดยมีครูอู๋ จักริน บูรณะนิตย์ ได้เห็นโอกาสที่โครงการสามารถพัฒนาศักยภาพที่นักเรียนต้องการได้

ปี พ.ศ. 2559

          ขยายเครือข่ายเป็น 7 พื้นที่ ทั้งโรงเรียนและชุมชน จำนวนครูอาสามากพอที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนในวิชาที่ตนเองสนใจ ประกอบกับงาน Big Day ที่ทำให้เด็ก ๆ ได้ปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่

ปี พ.ศ. 2560

          ริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนรอบข้างโรงเรียน (Community Project) เริ่มมีผู้สนับสนุน Saturday School มากขึ้น และมีระบบทีมงานอาสาที่คอยมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2561

          อาสาสมัครเริ่มเปลี่ยนจากผู้เข้าร่วมเป็นผู้สร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้กับคนที่มีความสามารถเฉพาะทางที่แตกต่างกัน โดยริเริ่มโครงการด้วยตนเอง นอกจากนี้ Saturday School ได้พัฒนามาเป็น มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ หรือ Saturday School Foundation โดยได้รับทุนสนับสนุนก้อนแรกเพื่อจัดตั้งมูลนิธิจาก คุณพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ และ คุณมนุชนันท์ สวาทยานนท์

ปัจจุบัน

เรามุ่งพัฒนาคุณภาพให้ทั่วถึงเด็กทุกคน พิสูจน์ว่าวิสัยทัศน์ของเราเป็นจริงได้ และเปิดโอกาสให้เด็กนอกเครือข่ายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของเราได้ตามโรงเรียนเครือข่าย

ฟังมุมมองผู้ก่อตั้ง

"อนาคตการศึกษาไทย อยู่ในมือคุณ"

Comments are closed.