Saturday School Foundation

มูลนิธิ Saturday School

"The Future of Our Education is in Your Hands"

 • อังกฤษ
 • ไทย

Follow us on :

มูลนิธิ Saturday School

"The Future of Our Education is in Your Hands"

HR / Team Leader

Job Responsibilities

 • กำหนดแนวทางกลยุทธ์ การทำงาน และ timeline ของโปรเจคโดยคร่าว ๆ ร่วมมองภาพรวมกะทีมอื่น ๆ เพื่อหาการ synergy ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรมากขึ้น
 • ศึกษา ออกแบบ นำเสนอ แนวทางเรื่องการพัฒนาผู้นำและเรื่อง engagement activities ร่วมกับทีม

Qualifications

 • มีความกระตือรือร้น มีพลังในเรื่องของการพัฒนาคน พัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นในทุก ๆ วัน
 • สามารถมองภาพใหญ่ และเน้นการสร้าง impactful solution
 • มีประสบการณ์เข้าร่วมกับโปรเจคใน Saturday School
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องการพัฒนาคน (would be a plus)

What will you get

 • ได้นำความรู้ ความสามารถมาต่อยอดในด้านที่อาจจะไม่ใช่สายอาชีพโดยตรง แต่ว่ามาเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ
 • ได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ ๆ สังคมดี ๆ ในการมาทำสิ่งดี ๆ ร่วมกัน และสร้าง leadership skill โดยที่ไม่ต้องรอให้ประสบการณ์ทำงานของตัวเองเป็นตัววัด
 • ความอิ่มใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคม เพื่อผู้อื่น