Saturday School Foundation

มูลนิธิ Saturday School

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

มูลนิธิ Saturday School

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Saturday School eXpansion

ต่อยอด ขยายผลลัพธ์จากโครงการ Saturday School ในกรุงเทพฯ ไปสู่โรงเรียนในแต่ละจังหวัด โดยมุ่งหวังให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ มีโอกาสในทดลองค้นหาหาตัวเอง ผ่านวิชานอกห้องเรียนที่สอนโดยครูอาสาในแต่ละพื้นที่

“รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ให้พวกเขาได้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ ได้เรียนในสิ่งที่สนใจ แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆ แต่เชื่อว่าสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้ไม่น้อย”

ชุติมา หนูเกื้อ (อาย) ประธานโครงการ Saturday School Nakhon

“โครงการนี้เป็นเครื่องมือในการเปิดโลกทางการศึกษาที่ไม่ได้มีแค่เพียงในห้องเรียน และในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้พัฒนาศักยภาพในด้านที่น้อง ๆ สนใจอยากเรียนด้วย”

อนุธิดา ขุนทองจันทร์ (เข็ม) รองประธานโครงการ Saturday School Phuket Season 1

โอกาส

การพัฒนาศักยภาพเด็ก

สร้างสรรค์สังคม