Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

 • อังกฤษ
 • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Admin and Coordinator

Job Responsibilities

 • ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับมูลนิธิ
 • ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม ทำนัด จัดเตรียมสถานที่ประชุม และทำบันทึกการประชุม ทั้งในองค์กรและกับองค์กรภายนอก
 • ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับฝ่ายอาคาร ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ
 • สนับสนุนการทำงานของ CEO และทีมงาน ได้แก่ จัดทำเอกสารการบริหารองค์กร เอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ้าง การนัดหมายเพื่อการประชุม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิ รวมทั้งการอำนวยความสะดวก และดูแลการจัดกิจกรรม
 • ติดต่อและประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของมูลนิธิ

Qualifications

 • มีความรู้หรือความสนใจในเรื่องของการบริหารจัดการ
 • มีทักษะการจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ที่ยุ่งเหยิง ให้เป็นระบบ
 • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานหรืออยากพัฒนา
 • สามารถรับผิดชอบและจัดการหน้าที่หลายอย่างได้ในช่วงเวลาเดียวกัน
 • มีแรงกระตุ้นในการทำงานด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นบอก

What will you get

 • ได้พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
 • ได้พัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรม
 • ได้ส่งต่อโอกาสในการให้ทุกคนมามีส่วนร่วมในการศึกษาให้กับคนในสังคม
 • ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้คนที่มีความหลากหลาย ทั้งความรู้ ทักษะ และลักษณะนิสัย
 • ได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ ในการมาทำเพื่อผู้อื่นร่วมกัน