Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

เรื่องราวของเรา

มูลนิธิด้านการศึกษาที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนในสังคมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ โดยการช่วยส่งเสริมให้เด็กกล้าที่จะเดินตามความฝัน และกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนและสังคมของเขา

vision

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยจะเต็มไปด้วยเด็กที่กล้าเดินตามความฝันและกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนและสังคมของเขา

พันธกิจ

เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

mission

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2557 คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร หรือที่รู้จักกันในนาม ครูยีราฟ ได้มีโอกาสไปเป็นครูในโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ระหว่างการสอนครูยีราฟได้ตระหนักว่าระบบและสิ่งแวดล้อมในการเรียนยังไม่สามารถทำให้เด็กได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ เช่น การเรียนและวัดผลจากวิชาบังคับเพียงอย่างเดียวเป็นต้น

ครูยีราฟจึงริเริ่มโครงการ Saturday School จากแนวคิดที่ว่า การออกแบบการศึกษาไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของคนในระบบการศึกษาเท่านั้น แต่ทุกคนในสังคมสามารถช่วยกันออกแบบการศึกษาได้ ครูยีราฟจึงเปิดพื้นที่ให้คนทั่วไป โดยเริ่มจากคนรู้จักที่มีความสามารถมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กที่โรงเรียนในเช้าวันเสาร์ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งอาสาสมัครและเด็ก ๆ และยังพบว่าอาสาสมัครไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการที่เด็ก ๆ สนุกสนานและกระตือรือร้นกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ทำให้ครูยีราฟคิดขยายโครงการไปยังโรงเรียนอื่น ๆ อีกมากมายในเวลาต่อมา

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา จากโครงการได้ถูกพัฒนาเป็นมูลนิธิ โดยปัจจุบันมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ มีโรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วมกว่า 27 โรงเรียน ทั่วกรุงเทพมหานคร และอีก 1 พื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช อาสาสมัครที่เข้าร่วมได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองและเป็นผู้สร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้กับผู้อื่น นอกจากนี้ Saturday School ยังมีโครงการอีกมากมายภายใต้มูลนิธิ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็ก และการศึกษาไทยในแง่มุมที่แตกต่างกันไป ปัจจุบันทางมูลนิธิได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครทั้งสิ้น 1,972 คน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กจำนวน 7,066 คน และกำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กในวงกว้างขึ้น ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ