Saturday School Foundation

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

พวกเราคือใคร

พวกเราคือมูลนิธิด้านการศึกษาที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนในสังคมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ โดยการช่วยส่งเสริมให้เด็กกล้าที่จะเดินตามความฝัน และกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนและสังคมของเขา

ผลงานของเรา

0

อาสาสมัคร

0

โรงเรียน/ชุมชน

(กรุงเทพ 27 + ภูเก็ต 1)

0

ครู

0

เด็ก

เป้าหมายของนักเรียน

การรับรู้และเข้าใจตนเอง (การรับรู้ และเข้าใจว่า ตนเองกำลังคิด ทำ หรือ รู้สึกอะไร รวมถึงการรับรู้ และ เข้าใจจุดเด่นจุดด้อย สิ่งที่ตนให้คุณค่า และ ความสนใจของตนเอง)

ความคิดแบบพัฒนาได้ (ความเชื่อ และความเข้าใจ ว่าความสามารถ และ สติปัญญาเป็นสิ่งที่พัฒนาเปลี่ยนแปลง ได้ โดยการให้เวลาและ ความพยายาม)

การล้มแล้วลุก (ความสามารถที่จะปรับตัว และ ฟื้นตัว เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก มีแรงกดดัน หรือ ความเครียดสูง หรือ เมื่อเจอกับความล้มเหลว)

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม (พฤติกรรมที่ตั้งใจทำออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและสิ่งรอบตัว)

ผู้สนันสนุน & พาร์ทเนอร์