Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Saturday School eXpansion

นี่คือโครงการที่มีเป้าหมายต่อยอดผลลัพธ์จากโครงการ Saturday School ในกรุงเทพฯ ไปสู่โรงเรียนในแต่ละจังหวัด โดยมุ่งหวังให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ มีโอกาสในการทดลองค้นหาหาตัวเอง ผ่านวิชานอกห้องเรียนที่สอนโดยครูอาสาในพื้นที่

โครงการที่กำลังทำกิจกรรมในตอนนี้

ทำกิจกรรมที่ :โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
 
ตำแหน่งที่เปิดรับอาสา :
 
• Learning Facilitator:
ร่วมสังเกตห้องเรียนเพื่อพัฒนาห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาของน้องๆ ช่วยครูอาสาในการปรับแผนการสอน สนับสนุนห้องเรียนเมื่อจำเป็น
 
• Monitoring & Evaluation: ใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียน วิเคราะห์และสรุปข้อมูลโครงการเพื่อเห็นพัฒนาการนักเรียน และใช้ในการพัฒนาโครงการในอนาคต
 
• People & Activities: จัด Training เพื่อเติมเต็มศักยภาพของครูอาสานำกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับทีมในพื้นทีตาม PM มอบหมาย
 
• Public Relations: ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครครูอาสาและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ (Training, Mid Season, BIG DAY และกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้น)
 
• Project Management Associate: ช่วย Project Manager ในการดำเนินโครงการ ให้ผ่านไปอย่างลุล่วง ช่วยเรื่องการประสานงานต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอก ดูแลเรื่องเอกสารและงานบัญชี ร่วมกับ PM
  
สมัครเข้าร่วมรอบขยายเวลา! 
 
ทำกิจกรรมที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี
 
ตำแหน่งที่เปิดรับอาสา : 1. ครูอาสา (Volunteer Teacher)
วิชา : เต้น, ร้องเพลง, วาดรูป, ฟุตบอล หรือ ภาษาอังกฤษ
เวลากิจกรรมหลัก : ห้องเรียนวันเสาร์ เวลา 9.00-12.30 น. โดยประมาณ
 
ระยะเวลาโครงการ :
• เตรียมกิจกรรม ช่วงเดือน พ.ค. 66
• ทุกวันเสาร์ เริ่ม 10 มิ.ย. – 5 ส.ค. 66
• วัน BIG DAY กิจกรรมแสดงผลงาน : 19 ส.ค. 66
 
รับบทบาทเป็นครูอาสา ร่วมกับทีมอาสาอื่น ๆ ซึ่งจะได้รับโอกาสให้การจัดกิจรรมห้องเรียนวันเสาร์ให้กับน้อง ๆ เพื่อแบ่งปันทักษะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ อายุ 10 – 15 ปี ในทุกวันเสาร์ ผ่านการเรียนในหลากหลายรูปแบบตามความถนัดของครูอาสาแต่ละคน 
 
 

ทำกิจกรรมที่ : โรงเรียนวัดสุทธาวาส อ.บางละมุง

ตำแหน่งที่เปิดรับอาสา : 1. ครูอาสา (Volunteer Teacher)
วิชา : ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
เวลากิจกรรมหลัก : ห้องเรียนวันเสาร์ เวลา 9.00-12.30 น. โดยประมาณ

ระยะเวลาโครงการ :
• เตรียมกิจกรรม ช่วงเดือน พ.ค. 66
• ทุกวันเสาร์ เริ่ม 10 มิ.ย. – 5 ส.ค. 66
• วัน BIG DAY กิจกรรมแสดงผลงาน : 19 ส.ค. 66

รับบทบาทเป็นครูอาสา ร่วมกับทีมอาสาอื่น ๆ ซึ่งจะได้รับโอกาสให้การจัดกิจรรมห้องเรียนวันเสาร์ให้กับน้อง ๆ เพื่อแบ่งปันทักษะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ อายุ 10 – 15 ปี ในทุกวันเสาร์ ผ่านการเรียนในหลากหลายรูปแบบตามความถนัดของครูอาสาแต่ละคน


ทำกิจกรรมที่ : โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
 
ตำแหน่งที่เปิดรับอาสา : 
1. อาสาทีมงานหลัก
ตำแหน่ง : 
2. ครูอาสา (Volunteer Teacher) 
วิชา : ถ่ายภาพ ทำขนม ซ่อมเครื่องยนต์ แคสเกม
เวลากิจกรรมหลัก : ห้องเรียนวันเสาร์ เวลา 9.00-12.30 น. โดยประมาณ
 
ระยะเวลาโครงการ :
• เตรียมกิจกรรม ช่วงเดือน พ.ค. 66
• ทุกวันเสาร์ เริ่ม 10 มิ.ย. – 5 ส.ค. 66
• วัน BIG DAY กิจกรรมแสดงผลงาน : 19 ส.ค. 66
 
รับบทบาทเป็นครูอาสา ร่วมกับทีมอาสาอื่น ๆ ซึ่งจะได้รับโอกาสให้การจัดกิจรรมห้องเรียนวันเสาร์ให้กับน้อง ๆ เพื่อแบ่งปันทักษะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ อายุ 10 – 15 ปี ในทุกวันเสาร์ ผ่านการเรียนในหลากหลายรูปแบบตามความถนัดของครูอาสาแต่ละคน 
 
ทำกิจกรรมที่ : ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้
 
ตำแหน่งที่เปิดรับอาสา : 
1. อาสาทีมงานหลัก
ตำแหน่ง : 
2. ครูอาสา (Volunteer Teacher)
วิชา
เวลากิจกรรมหลัก : ห้องเรียนวันเสาร์ เวลา 9.00-12.30 น. โดยประมาณ
 
ระยะเวลาโครงการ :
• เตรียมกิจกรรม ช่วงเดือน พ.ค. 66
• ทุกวันเสาร์ เริ่ม 10 มิ.ย. – 5 ส.ค. 66
• วัน BIG DAY กิจกรรมแสดงผลงาน : 19 ส.ค. 66
 
รับบทบาทเป็นครูอาสา ร่วมกับทีมอาสาอื่น ๆ ซึ่งจะได้รับโอกาสให้การจัดกิจรรมห้องเรียนวันเสาร์ให้กับน้อง ๆ เพื่อแบ่งปันทักษะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ อายุ 10 – 15 ปี ในทุกวันเสาร์ ผ่านการเรียนในหลากหลายรูปแบบตามความถนัดของครูอาสาแต่ละคน 
 
ทำกิจกรรมที่ : ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้
 
ตำแหน่งที่เปิดรับอาสา : 1. ครูอาสา (Volunteer Teacher)
วิชา : 
เวลากิจกรรมหลัก : ห้องเรียนวันเสาร์ เวลา 9.00-12.30 น. โดยประมาณ
 
ระยะเวลาโครงการ :
• เตรียมกิจกรรม ช่วงเดือน พ.ค. 66
• ทุกวันเสาร์ เริ่ม 10 มิ.ย. – 5 ส.ค. 66
• วัน BIG DAY กิจกรรมแสดงผลงาน : 19 ส.ค. 66
 
รับบทบาทเป็นครูอาสา ร่วมกับทีมอาสาอื่น ๆ ซึ่งจะได้รับโอกาสให้การจัดกิจรรมห้องเรียนวันเสาร์ให้กับน้อง ๆ เพื่อแบ่งปันทักษะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ อายุ 10 – 15 ปี ในทุกวันเสาร์ ผ่านการเรียนในหลากหลายรูปแบบตามความถนัดของครูอาสาแต่ละคน 
 
ทำกิจกรรมที่ : โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)
 
ตำแหน่งที่เปิดรับอาสา : 
1. อาสาทีมงานหลัก
ตำแหน่ง : 
2. ครูอาสา (Volunteer Teacher)
วิชา
เวลากิจกรรมหลัก : ห้องเรียนวันเสาร์ เวลา 9.00-12.30 น. โดยประมาณ
 
ระยะเวลาโครงการ :
• เตรียมกิจกรรม ช่วงเดือน พ.ค. 66
• ทุกวันเสาร์ เริ่ม 10 มิ.ย. – 5 ส.ค. 66
• วัน BIG DAY กิจกรรมแสดงผลงาน : 19 ส.ค. 66
 
รับบทบาทเป็นครูอาสา ร่วมกับทีมอาสาอื่น ๆ ซึ่งจะได้รับโอกาสให้การจัดกิจรรมห้องเรียนวันเสาร์ให้กับน้อง ๆ เพื่อแบ่งปันทักษะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ อายุ 10 – 15 ปี ในทุกวันเสาร์ ผ่านการเรียนในหลากหลายรูปแบบตามความถนัดของครูอาสาแต่ละคน 
 
ทำกิจกรรมที่ : โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
 
ตำแหน่งที่เปิดรับอาสา : 
1. อาสาทีมงานหลัก
ตำแหน่ง : 
2. ครูอาสา (Volunteer Teacher)
วิชา : 1. วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
2. วิชาดนตรีสากล
3. วิชาทำอาหาร
4. คอมพิวเตอร์กราฟิก และสร้างโอกาสจากคอมพิวเตอร์
 
เวลากิจกรรมหลัก : ห้องเรียนวันเสาร์ เวลา 9.00-12.30 น. โดยประมาณ
 
ระยะเวลาโครงการ :
• เตรียมกิจกรรม ช่วงเดือน พ.ค. 66
• ทุกวันเสาร์ เริ่ม 10 มิ.ย. – 5 ส.ค. 66
• วัน BIG DAY กิจกรรมแสดงผลงาน : 19 ส.ค. 66
 
รับบทบาทเป็นครูอาสา ร่วมกับทีมอาสาอื่น ๆ ซึ่งจะได้รับโอกาสให้การจัดกิจรรมห้องเรียนวันเสาร์ให้กับน้อง ๆ เพื่อแบ่งปันทักษะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ อายุ 10 – 15 ปี ในทุกวันเสาร์ ผ่านการเรียนในหลากหลายรูปแบบตามความถนัดของครูอาสาแต่ละคน 
 

บรรยากาศกิจกรรมบางส่วนของน้อง ๆ และพี่อาสา

“รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ให้พวกเขาได้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ ได้เรียนในสิ่งที่สนใจ แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆ แต่เชื่อว่าสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้ไม่น้อย”

ชุติมา หนูเกื้อ (อาย) ประธานโครงการ Saturday School Nakhon

“โครงการนี้เป็นเครื่องมือในการเปิดโลกทางการศึกษาที่ไม่ได้มีแค่เพียงในห้องเรียน และในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้พัฒนาศักยภาพในด้านที่น้อง ๆ สนใจอยากเรียนด้วย”

อนุธิดา ขุนทองจันทร์ (เข็ม) รองประธานโครงการ Saturday School Phuket Season 1

เป้าหมายโครงการ

โอกาส

การพัฒนาศักยภาพเด็ก

สร้างสรรค์สังคม