Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Saturday School International

สนุกสนานกับการพูดคุยกับชาวต่างชาติ ทำลายกำแพงทางภาษาโดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวขับเคลื่อนความสนใจของน้อง ๆ โดยอาสาสมัครจากหลากหลายเชื้อชาติ

รายงานโครงการ Saturday School International​
ปีการศึกษาที่ 1/2566

“รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนานในการประชุมในแต่ละครั้งทำให้ลืมความเหนื่อยจากงานหลักไปเลย”

มินตรา จันทวิชชประภา (มิ้นท์)

ทีมงานโครงการ Saturday School International

“โครงการสามารถทำให้น้อง ๆ นักเรียนมั่นใจและไม่เกร็งในการพบปะต่างชาติ เพราะนั่นจะทำให้ตัวน้องพัฒนาตัวเขาเองไปได้เรื่อย ๆ ยิ่งกล้าก็ยิ่งได้มาซึ่งประสบการณ์ค่ะ”

มิ่งขวัญ ภู่สมบุญ (ขวัญ)

รองประธานโครงการ Saturday School International

กล้าพูดภาษาอังกฤษ

เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

สามารถนำไปใช้ได้จริง

กล้าพูดภาษาอังกฤษ

เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

สามารถนำไปใช้ได้จริง